โครงสร้างพื้นฐานข้อสอบ CU-TEP

พาร์ทเวลาคำถาม
Reading70 นาที60 คำถาม
Writing30 นาที30 คำถาม
Listening30 นาที30 คำถาม
Subtotal130 นาที120 คำถาม
+ Speaking60 นาที3 พาร์ท
Total190 นาที120 คำถาม + 3 พาร์ท

เนื้อหาข้อสอบเบื้องต้น

Reading

 • ☑ Cloze Reading
  • Fill In the Blank
 • ☑ 1 Short Passage
 • ☑ 4 Long Passages
  • Social
  • Science
  • Environment
  • General

Listening

 • ☑ Short Dialog
 • ☑ Long Dialog
 • Monolog

Sneak Peek on Our Course

☑ Fill In

Writing

TopicPercentage
Word Forms20 %
Verb Forms15 %
Word Order10 %
Word Choice10 %
Parallel Structure8 %
Nouns and Numbers8 %
Conjunctions6 %
Pronouns6 %
Articles5 %
Comparisons5 %
Prepositions5 %
Redundancy5 %
Other types of Errors2 %