สอบเทียบวุฒิ-สอบGEDเข้ามหาวิทยาลัย อะไรได้บ้าง?

สอบเทียบวุฒิ-สอบ GED เข้ามหาวิทยาลัย อะไรได้บ้าง?

สอบเทียบวุฒิ-สอบ GED เข้ามหาวิทยาลัย อะไรได้บ้าง?

สอบเทียบ GED คือ การสอบเทียบวุฒิการศึกษาของประเทศ สหรัฐอเมริกา โดยกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย ได้รับรองวุฒิการศึกษานี้ ให้เทียบเท่ากับ วุฒิการศึกษาของมัธยมศึกษาปีที่6 ของประเทศไทยอย่างเป็นทางการ สามารถใช้วุฒิ GED ในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ ทั้งในและต่างประเทศ
หากสอบผ่าน GED แล้ว จะเทียบเท่าจบม.6 โดยสามารถนำวุฒิ GED ไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยที่ต้องการได้

สอบเทียบวุฒิ-สอบGEDเข้ามหาวิทยาลัย อะไรได้บ้าง?

วุฒิ GED ใช้เข้าคณะอะไรได้บ้าง
เรารวบรวมคณะยอดฮิต ที่รับวุฒิ GED ในการศึกษาต่อ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
-คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ(ISE)
-คณะพาณิชยศาสตร์ การบัญชี หลักสูตรนานาชาติ(BBA)
-คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ(EBA)
-คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ(COMMDE,INDA)
-คณะจิตวิทยา หลักสูตรนานาชาติ(JIPP)
-คณะวิทยาศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ(BSAC)
-คณะนิเทศศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ(COMMARTS)
-คณะอักษรศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ(BALAC)
-หลักสูตรศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา นวัตกรรมบูรณาการ หลักสูตรนานาชาติ(BAScii)

ธรรมศาสตร์
-คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ(TEP,TEPE)
-สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร(SIIT)
-คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี หลักสูตรนานาชาติ(BBA)
-คณะเศรษฐศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ(BE)
-คณะรัฐศาสตร์ (BIR)
-อังกฤษ อเมริกันศึกษา (BAS)
-ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ(BEC)
-สื่อมวลชนศึกษา(BJM)
-กฎหมายธุรกิจ คณะนิติศาสตร์(LL.B)
-หลักสูตรนวัตกรรมการบริการ(BSI)

เคล็ดลับในการสอบผ่านทุกวิชาของ GED
พื้นฐานของภาษาอังกฤษเป็นส่วนสำคัญมาก ในการสอบ GED ให้ผ่านและได้คะแนนดี ข้อสอบ GED ไม่ได้เน้นความจำใดๆ แต่เน้นความเข้าใจองค์ความรู้พื้นฐานในแต่ละ รายวิชา สามารถใช้ทักษะการคิดวิเคราะห์ และเชื่อมโยง สถานการณ์ในข้อสอบได้ หากมีพื้นฐานภาษาอังกฤษระดับดี ถึงดีมาก ทำให้ระยะเวลาในการเตรียมตัวเพื่อการสอบเทียบวุฒิสั้นลง มีโอกาสในการสอบผ่านสูง หากยังไม่มั่นใจในภาษาอังกฤษของตนเอง gimme eng สามารถเตรียมความพร้อมให้ในส่วนนี้ได้ การเรียนเทคนิคลับเฉพาะ เจาะจงเฉพาะเทคนิคที่จำเป็น สามารถปรึกษาได้ตลอดเวลา เลือกเวลาเรียนได้เอง แก้ปัญหารายบุคคล
เทคนิคที่ใช่จะช่วยนักเรียนให้บรรลุตามเป้าหมายของคะแนน และมหาวิทยาลัย

Facebook Comments Box

Comments are closed.