มาดูศัพท์ที่เกี่ยวกับ “อนาคตอันใกล้” กันเถอะ

Prosperity – ความเจริญรุ่งเรือง
Ex.
I think, I am starting to smell the prosperity.
ชั้นว่า ชั้นเริ่มได้กลิ่นความเจริญแล้วแหละแก

Coup d’etat – การปฎิวัติ, รัฐประหาร
Ex.
In the future, there will be no more coup d’etat.
ในอนาคต จะไม่มีรัฐประหารแล้วนะ

Policy – นโยบาย
Ex.
The government implemented a new policy to help the SME.
รัฐบาลใช้นโยบายภาษีใหม่เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME

Electricity Bills – ค่าไฟฟ้า
Ex.
The government will reduce electricity bills for people by at least 70 satang/unit.
รัฐบาลจะลดค่าไฟให้ประชาชนอย่างน้อย 70 สตางค์/หน่วย

Equal marriage – สมรสเท่าเทียม
Ex.
Equal marriage will be approved in Thailand.
การแต่งงานเท่าเทียมกำลังจะได้รับการยอมรับในประเทศไทยแล้วนะ

Electric bus – รถประจำทางไฟฟ้า
Ex.
Thailand’s overall pollution will be reduced by electric bues.
มลพิษโดยรวมของประเทศไทยจะลดลงจากการใช้รถประจำทางไฟฟ้า

Facebook Comments Box
Tags: No tags

Comments are closed.