5 สิ่งที่ควรจดจำ เพื่อเป็นตัวเราใน version ที่ดีที่สุด

5 สิ่งที่ควรจดจำ เพื่อเป็นตัวเราใน version ที่ดีที่สุด

Number 1
Pain makes you stronger.
ความเจ็บปวด ทำให้คุณเข้มแข็งขึ้น

Number 2
Fear makes you braver.
ความกลัว ทำให้คุณกล้าหาญขึ้น

Number 3
Heartbreak makes you wiser.
อกหัก ทำให้คุณมีสติมากขึ้น

Number 4
Past experience makes you smarter.
ประสบการณ์ที่ผ่านมา ทำให้คุณฉลาดขึ้น

Number 5
Rejection makes you emotionally stronger.
การถูกปฏิเสธ ทำให้คุณมีความแข็งแกร่งด้านอารมณ์ที่มากขึ้น

Facebook Comments Box
Tags: No tags

Comments are closed.