IELTS_GEN_01_IELTS คืออะไร ทำไมต้องสอบ_REV01

IELTS คืออะไร?

IELTS คืออะไร?

IELTS (The International English Language Testing System) คือ ระบบการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการพัฒนาและออกแบบมาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจากประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ อังกฤษ และสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้วัดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของผู้สอบ ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะการ ฟัง, พูด, อ่าน และเขียน โดยหลังจากรับการทดสอบ ผู้สอบจะได้รับการประเมินทักษะในระดับคะแนน โดยเริ่มต้นที่ 1 คะแนน และสูงสุดที่ 9 คะแนน

ทำไมถึงต้องสอบ IELTS?

การสอบ IELTS นั้น นอกจากจะเป็นการสอบเพื่อวัดผลทักษะภาษาอังกฤษของผู้สอบแล้ว ประโยชน์ที่แท้จริงของ IELTS คือ การที่ผู้สอบสามารถนำผลสอบที่ได้รับ ไปใช้ในการเรียนต่อ ทำงาน หรือย้ายถิ่นฐาน ไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก โดยที่ปัจจุบัน มีบริษัทชั้นนำระดับโลก โรงเรียน มหาวิทยาลัย มากกว่า 11,000 แห่งทั่วโลก รวมถึงสถาบันอีกกว่า 3,400 แห่งในประเทษสหรัฐอเมริกา ที่สามารถใช้ผลสอบ IELTS ในการยื่นสมัครเข้าไปได้