โครงสร้างพื้นฐานข้อสอบ GAT ENG

พาร์ทคำถาม
Expressions15 คำถาม
Vocabulary15 คำถาม
Reading15 คำถาม
Structure and Writing15 คำถาม
Total60 คำถาม

เนื้อหาข้อสอบเบื้องต้น

 • ☑ Expressions
  • มีบทสนทนาสถานการณ์ต่าง ๆ มาให้แล้วให้เติมประโยค/สำนวนที่เหมาะสมลงไปเติมในช่องว่าง
 • ☑ Vocabulary
  • Meaning in Context
  • 16-20 Synonym
  • 21-25 Fill in the Blanks
  • 26-30 Meaning Recognition
 • ☑ Reading
  • ทั่วไปตามที่เรา ๆ เคยทำกัน แต่เป็นการคิดวิเคราะห์เยอะหน่อย เช่นถามใจความรวม ถามศัพท์ ถาม reference บลา ๆ
 • ☑ Structure and writing
  • 46-50 Error Identification
  • 51-55 Cloze Test
  • 56-60 Paragraph Writing