IELTS คืออะไร

IELTS (The International English Language Testing System) คือ ระบบการทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับการพัฒนาและออกแบบมาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาจากประเทศออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ อังกฤษ และสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้วัดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของผู้สอบ ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ทักษะการ ฟัง, พูด, อ่าน และเขียน โดยหลังจากรับการทดสอบ ผู้สอบจะได้รับการประเมินทักษะในระดับคะแนน โดยเริ่มต้นที่ 1 คะแนน และสูงสุดที่ 9 คะแนน

ทำไมถึงต้องสอบ IELTS?

การสอบ IELTS นั้น นอกจากจะเป็นการสอบเพื่อวัดผลทักษะภาษาอังกฤษของผู้สอบแล้ว ประโยชน์ที่แท้จริงของ IELTS คือ การที่ผู้สอบสามารถนำผลสอบที่ได้รับ ไปใช้ในการเรียนต่อ ทำงาน หรือย้ายถิ่นฐาน ไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก

โดยที่ปัจจุบัน มีบริษัทชั้นนำระดับโลก โรงเรียน มหาวิทยาลัย มากกว่า 11,000 แห่งทั่วโลก รวมถึงสถาบันอีกกว่า 3,400 แห่งในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่สามารถใช้ผลสอบ IELTS ในการยื่นสมัครเข้าไปได้

IELTS มีการสอบกี่ประเภท? แล้วแต่ละประเภทต่างกันยังไง?

การสอบ IELTS แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ IELTS Academic (AC) และ IELTS General Training (GT) ซึ่งการสอบในแต่ละประเภท จะมีวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้ และรายละเอียดในการสอบที่แตกต่างกัน

ในแต่ละปี มีนักเรียนจำนวนมากกว่า 5.3 ล้านคนจากทั่วโลกที่เดินทางออกจากบ้านเกิดเพื่อไปศึกษาต่อในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก เช่น ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา เพื่อเป็นการเปิดโอกาสอย่างมหาศาลให้กับตัวเอง โดยการที่จะสมัครเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักนั้น จำเป็นจะต้องมีผลสอบที่ได้จากการทดสอบ IELTS Academic (AC) หรือ IELTS เพื่อการศึกษา ซึ่งผู้สอบสามารถเลือกเข้ารับการทดสอบได้ 3 รูปแบบ ได้แก่ paper, computer และ online ซึ่งข้อสอบของ IELTS Academic (AC)  จะมีความยากมากกว่าแบบ General Training (GT) โดยที่คำศัพท์หรือเนื้อหาที่จะสอบส่วนมากจะเกี่ยวข้องกับด้านความรู้และวิชาการ

เป็นที่ยอมรับกันอย่างชัดเจนว่า การได้ทำงานกับบริษัทชั้นนำระดับโลกนั้น จะมอบโอกาส ผลตอบแทนและสวัสดิการที่ดีมากกว่าบริษัทระดับท้องถิ่นในอุตสาหกรรมเดียวกันเป็นอย่างมาก และการที่จะเข้าทำงานในบริษัทเหล่านี้ได้ ส่วนมากแล้วเกณฑ์การรับสมัครมักจะรับผู้สมัครที่มีผลสอบ IELTS General Training (GT) มากกว่า 6 คะแนนขึ้นไป ซึ่งผู้สอบสามารถเลือกเข้ารับการทดสอบได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ paper และ computer  ซึ่งข้อสอบของ IELTS General Training (GT) จะมีความยากและความซับซ้อน ที่น้อยกว่าแบบ Academic (AC) โดยเนื้อหาที่จะสอบ จะมุ่งเน้นไปที่ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน หรือสถานการณ์ที่สามารถเจอได้โดยทั่วไป

สรุป

IELTS Academic (AC) จะเหมาะสำหรับผู้สอบที่ต้องการผลสอบเพื่อไปสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก หรือบางคณะที่ใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการเรียนการสอนเป็นหลักในประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก ก็ต้องการผลสอบประเภท AC เช่นกัน

IELTS General Training (GT) จะเหมาะกับผู้ที่ต้องการยื่นสมัครงานในบริษัทชั้นนำต่างๆ ในหลากหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงผู้ที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปยังประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเช่นกัน

ค้นหารายชื่อมหาวิทยาลัย หรือองค์กรชั้นนำในโลกที่ยอมรับผล IELTS ที่นี่

https://www.ielts.org/about-ielts/who-accepts-ielts-scores

IELTS มีการทดสอบกี่วิธี แล้วจะเลือกยังไงดี?

IELTS มีรูปแบบการทดสอบหลักที่แตกต่างกันเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้สอบ โดยปัจจุบัน IELTS มีรูปแบบการทดสอบ 3 รูปแบบ ได้แก่ paper, computer และ online ซึ่งแต่ละรูปแบบจะมีลักษณะเฉพาะที่ต่างกัน แต่เนื้อหาและเกณฑ์การให้คะแนนจะเหมือนกันในทุกรูปแบบ

IELTS on paper

ข้อสอบ IELTS แบบกระดาษเป็นรูปแบบดั้งเดิมที่ใช้กันมานานหลายปี โดยจะมีกระดาษสำหรับคำถาม และคำตอบให้ เพื่อทำการทดสอบในส่วนของการฟัง อ่าน และเขียน โดยผู้เข้าสอบจะต้องนำอุปกรณ์เครื่องเขียน (ปากกา, ดินสอ, น้ำยาลบคำผิด, ยางลบ) เข้าไปสำหรับทำแบบทดสอบด้วยตนเอง ส่วนการทดสอบ การพูด จะเป็นการทดสอบกับผู้คุมสอบอย่างเป็นทางการ และทั้งหมดจะดำเนินการทดสอบที่ สถานที่สอบอย่างเป็นทางการของ IELTS และผลสอบที่ได้รับจะมาในรูปแบบ กระดาษ

IELTS on computer

ผู้เข้าสอบจะได้ทำการทดสอบในส่วนของการฟัง อ่าน และเขียน บนคอมพิวเตอร์ ส่วนการทดสอบ การพูด จะเป็นการทดสอบกับผู้คุมสอบอย่างเป็นทางการ และทั้งหมดจะดำเนินการทดสอบที่ สถานที่สอบอย่างเป็นทางการของ IELTS และผลสอบที่ได้รับจะมาในรูปแบบ กระดาษ

IELTS online

ผู้เข้าสอบสามารถทำการทดสอบ IELTS จากที่ไหนก็ได้ ขอแค่มีอินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์ที่รองรับระบบ windows หรือ macOS รวมถึงมี กล้อง ไมโครโฟน และลำโพง ที่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์ โดยการทดสอบทั้งหมดจะดำเนินการผ่านระบบออนไลน์ การสอบพูดจะเป็นการพูดคุยออนไลน์กับผู้คุมสอบอย่างเป็นทางการของ IELTS และผลสอบที่ได้รับจะมาในรูปแบบ ดิจิตอลเท่านั้น

*** ผลสอบ IELTS online ยังไม่สามารถนำไปใช้ได้กับทุกสถาบันหรือหน่วยงาน ดังนั้น ก่อนที่จะเลือกการทดสอบรูปแบบนี้ ผู้สอบควรจะตรวจสอบกับสถาบันหรือหน่วยงานที่คุณต้องการสมัครให้แน่ใจเสียก่อนว่า สถาบันหรือหน่วยงานนั้น ยอมรับผล IELTS online

รายละเอียดการสอบ IELTS

ข้อสอบ IELTS จะมีการทดสอบทักษะทั้ง 4 ได้แก่ ทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน สำหรับ Academic (AC) และ General Training (GT) การทดสอบด้านการฟัง และการพูด จะเหมือนกัน แต่จะต่างกันที่ทักษะการอ่าน และการเขียน ซึ่งผู้สอบจำเป็นจะต้องเข้าใจในจุดนี้ เพื่อที่จะได้เตรียมตัวได้อย่างถูกต้อง

IELTS Listening (ข้อสอบด้านการฟัง)

มีเวลาให้ 30 นาทีในการฟังบทสนทนา และ 10 นาทีสำหรับตอบคำถาม โดยจะแบ่งบทสนทนาเป็น 4 ชุด จะมีคำถามชุดละ 10 ข้อ รวมคำถาม 40 ข้อ

บทสนทนาชุดที่ 1 – บทสนทนาของคน 2 คนที่พูดคุยกันเกี่ยวกับชีวิตประจำวัน

บทสนทนาชุดที่ 2 – บทพูดคนเดียว เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน เช่น การพูดถึงสิ่งอำนวยความสะดวกในละแวกบ้าน

บทสนทนาชุดที่ 3 – บทสนทนาแบบกลุ่มพูดคุยด้านการศึกษาหรือการฝึกอบรม เช่น ติวเตอร์คุยกับกลุ่มนักเรียน

บทสนทนาชุดที่ 4 – บทพูดคนเดียวเชิงวิชาการ เช่น การบรรยายในมหาวิทยาลัย

หมายเหตุ

สำเนียงของบทสนทนาจะแตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับสถาบันที่ผู้สอบเลือก โดยที่ หากเลือกสอบกับ British Council สำเนียงในการสอบจะเป็นแบบ British และสำเนียงจะเป็นแบบ Australian เมื่อเลือกสอบกับ IDP

IELTS Reading (ข้อสอบด้านการอ่าน)

มีเวลาให้ 60 นาที คำถาม 40 ข้อ และมีความแตกต่างกันระหว่าง Academic (AC) และ General Training (GT)

Academic (AC)จะเป็นบทความยาว 3 บทความซึ่งมีตั้งแต่เชิงพรรณนาและข้อเท็จจริงไปจนถึงเชิงอภิปรายและเชิงวิเคราะห์โดยจะคัดเลือกมาจากหนังสือวารสารนิตยสารและหนังสือพิมพ์

General Training (GT)ข้อสอบจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ส่วนแรกเป็นเรื่องสั้นประมาณ 2-3 บทความ ส่วนที่สองเป็นเรื่องสั้น 2 บทความ และส่วนสุดท้ายเป็นบทความยาว 1 บทความ โดยบทความหรือข้อความทั้งหมดจะถูกนำมาจากหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ประกาศ โฆษณา คู่มือบริษัท และแนวปฏิบัติ ซึ่งเป็นสิ่งที่มักจะพบได้ทั่วไปในชีวิตประจำวัน

IELTS Writing (ข้อสอบด้านการเขียน)

มีเวลาให้ 60 นาที ในการเขียนบทความ 2 บทความ และมีความแตกต่างกันระหว่าง Academic (AC) และ General Training (GT)

บทความที่ 1

Academic (AC) ผู้สอบจะได้รับข้อมูลในรูปแบบของ กราฟ ตาราง แผนภูมิ หรือแผนภาพ และให้เขียนบรรยาย อธิบายข้อมูล อธิบายขั้นตอนของกระบวนการ หรือสรุปข้อมูล ที่ได้รับด้วยภาษาทางการ โดยจะต้องเขียนไม่ต่ำกว่า 150 คำ ภายในเวลา 20 นาที

General Training (GT)ผู้สอบจะได้รับข้อมูลของสถานการณ์ที่กำหนดให้ และต้องเขียนจดหมายเพื่อขอข้อมูลหรืออธิบายสถานการณ์ ซึ่งสามารถเขียนจดหมายได้ทั้งแบบส่วนตัว กึ่งทางการ หรือเป็นทางการ โดยจะต้องเขียนไม่ต่ำกว่า 150 คำ ภายในเวลา 20 นาที

บทความที่ 2

Academic (AC) ผู้สอบจะต้องเขียนบทความเพื่อเสนอความคิดเห็น มุมมอง ข้อโต้แย้ง ด้วยภาษาทางการ โดยจะต้องเขียนไม่ต่ำกว่า 250 คำ ภายในเวลา 40 นาที

General Training (GT)ผู้สอบจะต้องเขียนบทความเพื่อเสนอความคิดเห็น มุมมอง ข้อโต้แย้ง สามารถใช้ภาษาที่ค่อนข้างเป็นส่วนตัวได้ โดยจะต้องเขียนไม่ต่ำกว่า 250 คำ ภายในเวลา 40 นาที

IELTS Speaking (ข้อสอบด้านการพูด)

ในส่วนนี้จะใช้เวลาประมาณ 11-14 นาที และการสอบในส่วนนี้จะมีความเหมือนกันทั้ง Academic (AC) และ General Training (GT) โดยจะแบ่งการสอบออกเป็น 3 Parts ดังนี้

Part 1 – Introduction and interview

Part นี้จะใช้เวลาประมาณ 4-5 นาที โดยผู้คุมสอบจะถามคำถามทั่วไปเกี่ยวกับตัวผู้เข้าสอบและหัวข้อที่คุ้นเคย เช่น บ้าน ครอบครัว การทำงาน การเรียน และความสนใจ

Part 2 – Long turn

ผู้เข้าสอบจะได้รับบัตรคำถามจากผู้คุมสอบเกี่ยวกับหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง หลังจากนั้นจะมีเวลาเตรียมตัวพูดในหัวข้อที่ได้รับ 1 นาที และให้พูดบรรยายหัวข้อที่ได้รับ และตอบคำถามจากผู้คุมสอบ Part นี้ใช้เวลาอีก 1-2 นาที

Part 3 – Discussion

ผู้เข้าสอบจะถูกตั้งคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อในส่วนที่ 2 ซึ่งจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสอบได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้คุมสอบได้มากขึ้น โดย Part นี้จะใช้เวลาประมาณ 4-5 นาที